Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Aanmeldprocedure

1.1 Deelname aan de tennislessen is alleen mogelijk na inschrijving via onze website www.maystennisacademy.nl.

1.2  Aanmeldingen waarbij niet akkoord wordt gegaan met de algemene voorwaarden worden niet in behandeling genomen.

1.3  Aanmelding voor tennisles en tennisevenementen is voor eigen risico.

1.4 Voor deelname aan tennisles is geen lidmaatschap van de vereniging verplicht.

1.5  In het weekend voorafgaand aan de eerste lesweek zal de indeling via de mail worden gecommuniceerd. Zonder tegenbericht gaat de les altijd door.

Artikel 2 Het lesgeld

2.1  Het lesbedrag moet in zijn geheel te worden voldaan via het verzonden betaalverzoek van May's Tennis Academy.

2.2  Bij niet of niet tijdig betalen van het lesgeld is deelname aan de les niet mogelijk. Onverminderd blijft wel de financiële verplichting tot het betalen van het lesgeld aanwezig.

2.3 Annuleren van de aanmelding, na bekend maken van de lesgroep, tijden en leraar is voor risico van de cursist. De financiële verplichting tot het betalen van het lesgeld blijft onverminderd bestaan.

Artikel 3 Tennis training

3.1  Een lesuur duurt 60 minuten waarvan de tennistrainer 10 minuten tijd heeft voor activiteiten buiten de baan.

3.2 Een eenmaal begonnen les, die om welke reden dan ook, wordt afgebroken, wordt als geleverd beschouwd.

3.3  Als lessen uitvallen door ziekte van de leraar of door een andere aan de leraar toe te rekenen oorzaak, worden die lessen alsnog geleverd op een door de leraar vast te stellen moment.

3.4 Het regen/sneeuwreglement is van toepassing. Dat wil zeggen dat uitgevallen trainingen om en om wel/niet ingehaald worden.
Dus de eerste training bij slecht weer zal worden ingehaald, de tweede niet, de derde wel, etc.

3.5 Bij tussentijdse beëindiging door de cursist c.q. zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd.

Artikel 4 De Cursist

4.1 De cursist draagt zelf zorg voor de juiste tenniskleding en het verplichte schoeisel. Vrijetijdskleding is niet toegestaan tijdens de tennisles.

4.2 In geval van blessure of ziekte van de cursist, vindt geen restitutie van lesgeld plaats.

4.3 Als een leerling niet aanwezig kan zijn bij een les, moet hij/zij zich afmelden bij tennisleraar per sms of whatsapp bericht.

4.4 Bij minder dan het genoemde aantal deelnemers per groep wordt de les duur evenredig naar het aantal werkelijke deelnemers ingekort dan wel uitgebreid. May's Tennis Academy is gerechtigd bij te weinig animo, lesgroepen te laten vervallen en inschrijvingen te annuleren.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1 May's Tennis Academy en de daaraan verbonden trainers zijn tijdens de cursus op de tennisbaan in geen enkel geval verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen of daaruit voortvloeiende schade,  alsmede diefstal, of beschadiging van goederen.

Artikel 6 Mailing

6.1 De cursist of ouder/verzorger kan e-mails ontvangen met informatieve doeleinden.

Artikel 7 Aanvullende of afwijkende bepaling

7.1 In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet, beslist de directie van May's Tennis Academy, waarbij er gestreefd wordt naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen.